ಕೋರಿ ಗಸ್ಸಿ ತುಳು ರೆಸಿಪಿ Chicken Gassi Tulu Recipe C…For English version of this recipe:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=e7v01XGESk0

ಕೋರಿ ಗಸ್ಸಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಇತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ

ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕೌಂಟ್:
https://plus.google.com/u/0/117853950749979909520

ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಕೌಂಟ್:

#chicken #chickencurry #southindian

source

Post Author: MNS Master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *